صافکاری

Feature One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Feature Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Feature Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Feature Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • صافکاری
  • PDR
  • شاسی‌کشی
  • صافکاری بدون رنگ ۱۰۰%
  • سپرسازی و تعمیر سپر

خدمات صافکاری در تاپ کار بادی بگونه‌ای است که همیشه سعی می‌شود قسمت آسیب دیده تعویض نگردد بلکه تعمیر شود و نقاشی انجام نشود تا مالک خودرو ضرر کمتری را متحمل شود.

+989121039684
+989121039684
https://web.whatsapp.com/send?phone=989121039684&text=.
WhatsApp
Phone
Telegram