نقاشی

  • رنگ‌آمیزی و ترمیم رنگ
  • واکس و پولیش بدنه
  • ترمیم مات شدگی چراغ
  • مات کردن و کاور بدنه
  • خدمات هیدروگرافی
  • صفرشویی داخل خودرو

در خدمات نقاشی نیز، در قسمت رنگ شده تفاوت رنگ با قسمت های دیگر ماشین، یا وجود لکه های چربی و پرز و… روی سطح رنگ شده دیده نخواهد شد.

+989121039684
+989121039684
https://web.whatsapp.com/send?phone=989121039684&text=.
WhatsApp
Phone
Telegram