کارشناسی

  • تشخیص رنگ شدگی و تصادفات
  • تشخیص قطعات فابریک
  • تشخیص تعویض قطعات بدنه استوک

با دقت زیاد انجام می‌شود و تمامی نقاط خودرو با دستگاه بررسی می گردد.

+989121039684
+989121039684
https://web.whatsapp.com/send?phone=989121039684&text=.
WhatsApp
Phone
Telegram