صافکاری بدون رنگ PDR

Paintless Dent Repair (PDR) به معنای صافکاری بدون رنگ است، اما از آنجا که با پیشرفت تکنولوژی ابزارها و روش های جدیدی برای صافکاری مثل اهرم های ضربه زن، میله های مختلف و ابزارهای چسبی مخصوص قری و … مورد استفاده قرار می گیرد این روش را با نام صافکاری PDR در ایران می شناسند که در مقایسه با روش سنتی صافکاری (قالب تنه و مشتی) نتایج بهتری حاصل می شود.

صافکاری بدون رنگ PDR بیشتر بخوانید »